Skip to content

برگزاری جلسه آنلاین شورای پژوهشی

جلسه آنلاین شورای پژوهشی مرکز تحقیقات قارچ های بیماریزا

با توجه به قانون «فاصله گذاری اجتماعی» جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات قارچ های بیماریزا بصورت غیر حضوری در تاریخ  ۹۹/۵/۱۳  تشکیل شد. اعضای شورای پژوهشی مرکز نیز نظرات خود را بصورت ایمیل در چک لیست مرکز منعکس و برای مرکز ارسال کردند و دراین جلسه غیر حضوری ۳ پایان نامه دانشجویی و ۲ طرح تحقیقاتی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا با تبادل نظرات و اصلاحات لازم مورد تصویب قرار گرفت