Skip to content

سخنرانی آقای دکتر هدایتی

سخنرانی آقای دکتر هدایتی در وبینار برگذار شده توسط انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر هدایتی در وبینار " چالش های تشخیصی و درمانی عفونتهای قارچی در بیماران مبتلا به کووید- 19" که توسط  انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ  12 مهر 1400 برگذار گردید، به عنوان سخنران با موضوع  سخنرانی

?Diagnostic algorithms in COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA): is there a consensus

حضور داشتند.