Skip to content

زمان ملاقات

زمان ملاقات با رئیس و معاون مرکز

 

زمان ملاقات با رییس مرکز؛ آقای دکتر هدایتی

روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهار شنبه 

ساعت ۱۲- ۱۵

 

زمان ملاقات با معاون مرکز؛ آقای دکتر عباس تبار

روزهای شنبه تا سه شنبه

ساعت ۱۰- ۱۲