Skip to content

معرفی مرکز

اهداف، برنامه ها و چشم انداز مرکز تحقیقات

چشم انداز

 • تولید و ثبت مقالات علمی در پایگاه هاي معتبر کشور و دنیا
 • همکاري موثر با مراکز علمی تحقیقاتی بین المللی و سازمان بهداشت جهانی
 • مرجعیت در ارائه تحقیقات در زمینه قارچ شناسی پزشکی در کشور
 • کسب توان رقابت در سطح ملی و منطقه ای

ماموریت

 • تحقیق و آموزش در تمام زمینه های قارچ شناسی پزشکی از جمله مطالعات بالینی ،پژوهش های علوم پایه و آزمایشگاهی، انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح و بهبود ارائه خدمات بهداشتی–درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه
 • جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
 • تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه قارچ شناسی پزشکی

اهدا ف

تولید دانش در زمینه بیماری های قارچی  به عنوان قطب آموزشی و پژوهشی در سطح منطقه.
توسعه و هدفمند کردن تحقیقات و بهره گیری از آنها در جهت حل مشکلات بهداشتی و درمانی.
ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد بیماریهای قارچی در سطح منطقه و استفاده بهینه در جهت تولید علم و رفع معضلات بهداشتی و درمانی.
هدایت و نظام دار نمودن اجرای طرح های تحقیقاتی بر اساس نیازهای جامعه.
همکاری علمی و تبادل اطلاعات با مراکز تحقیقاتی داخلی و بین المللی.
توسعه و تجهیز مرکز تحقیقات متناسب با فعالیت های مرکز.
تدوین برنامه های توانمند سازی آموزشی و پژوهشی (طراحی کارگاه های آموزشی و پژوهشی).
ارزشیابی دوره ای عملکرد مرکز تحقیقات.
بهبود کمی و کيفی فعاليتهای پژوهشی مرکز.
افزايش انتشار مقالات در نشريات معتبر داخلی و خارجی.
افزايش روند رشد توليد و انتشار علم و توانمند سازی مرکز بصورت انتشار مجله و تهيه متون مرجع در رابطه با تحقیقات علم قارچ شناسی پزشکی در سطح کشوری و بين المللی.
رقابت فعال در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی بين المللی و کشوری با توجه به پتانسیلهای علمی و پژوهشی مرکز تحقيقاتی.
انجام طرح های تحقيقاتی مشترک با ساير مراکز تحقيقاتی.
برگزاری کارگاه هاي آموزشی و درصورت امکان همايش هاي کشوری و بين المللی.
توسعه فضاها، امکانات و نيروهاي متناسب با برنامه هاي تدوين شده.
فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نياز جهت دسترسی به منابع معتبر علمی.
ارائه مشاوره به محققين در حوزه های مورد نياز پژوهش و نيز فراهم کردن امکانات تدارکاتی لازم.

فعالیت های در دست اقدام

 • تجهیز آزمایشگاه مرکز تحقیقات
 • تکمیل نیروی انسانی مجرب
 • راه اندازی و تکمیل collection  ایزوله های قارچی مرکز
 • اقدام برای دست یابی مجله مرکز به دیگر Indexing  های معتبر بین المللی

اخلاق در پژوهش

 • پایبندی کامل و پیروی ازمصوبه های اخلاق در پژوهش بین المللی

International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects 
Prepared by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)
in collaboration with the World Health Organization (WHO)

 • پایبندی کامل و  پیروی ازمصوبه های اخلاق در پژوهش ملی 

{آيين نامه اخلاق در پژوهش كميسيون پزشكي شوراي پژوهشهاي علمي كشور (1370)} 

اولویت های پژوهشی

 • توسعه فن آوري های نوین در تشخیص بیماریهای قارچی (تکنیکهای سرولوژیکی، مولکولی و شناسایی مارکر های جدید تشخیصی)
 • توسعه فن آوري های نوین در تشخیص مقاومت هاي قارچی
 • بهبود مدیریت درمان بیماري هاي قارچی
 • تعیین الگوهای جامع اپیدمیولوژی بیماریهای قارچی
 • طرحهای مرتبط با پیشگیري بیماري هاي قارچی
 • طرح های تحقیقاتی در زمینه داروهاي جایگزین براي قارچ هاي مقاوم
 • طرح های تحقیقاتی در زمینه شناسایی مخازن و منابع قارچ ها در بیمارستانها