Skip to content

برگزاری جلسه آنلاین شورای پژوهشی

به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ ، جلسه شورای مرکز بصورت غیرحضوری برگزار گردید

با توجه به قانون «فاصله گذاری اجتماعی» جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات قارچ های بیماریزا بصورت غیر حضوری در تاریخ  ۹۹/۸/۲۴ تشکیل شد. اعضای شورای پژوهشی مرکز نیز نظرات خود را بصورت ایمیل در چک لیست مرکز منعکس و برای مرکز ارسال کردند و دراین جلسه غیر حضوری، یک پایان نامه دکترای تخصصی و یک پایان نامه کارشناسی ارشد مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا با تبادل نظرات و اصلاحات لازم مورد تصویب قرار گرفت